Contact : 02 710 11 54

Algemene bepalingen

1. Algemeen

1.1. Naar gelang van de keuze voor een huur- of koopovereenkomst, zoals bepaald door partijen, zijn huidige Flexible Mail Solutions (hierna FMS-voorwaarden genoemd) van toepassing:

1.2. Bij verhuur door Neopost Finance BVBA van de producten aan de Klant

1.3. Bij verkoop door Neopost NV van de producten aan de Klant

1.4. Bij levering van de diensten zoals bepaald in de offerte overgemaakt aan de Klant en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging

2. Toepasselijkheid

2.1. Onderhavige FMS voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van Neopost Finance BVBA en Neopost NV (de ene of de andere hierna genoemd “Neopost”) en op alle bestellingen geplaatst door de Klant die deze laatste uitdrukkelijk aanvaardt.

2.2. De Klant ziet uitdrukkelijk af van zijn eventuele eigen (aankoop)voorwaarden.

2.3. Wijzigingen aan deze FMS voorwaarden mogen enkel worden aangebracht mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, ondertekend door partijen.

2.4.  Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord ondertekend door Neopost zijn de maten en gegevens die onder meer voorkomen in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes en opdrachtbevestigingen, reclamemateriaal, normalisatiebladen, niet bindend. Neopost behoudt zich het recht voor de maten te wijzigen of de nodig geachte wijzigingen aan de Producten aan te brengen.

2.5. Neopost behoudt zich het recht voor (i) om een kredietwaardigheidcontrole uit te voeren op de Klant. Indien de kredietwaardigheidcontrole negatief uitvalt, kan Neopost, naar eigen believen, de overeenkomst eenzijdig ontbinden of (ii) kan Neopost op ieder ogenblik betalingswaarborgen vragen teneinde de goede uitvoering van de verbintenissen van de Klant te waarborgen of (iii) deels of geheel nog niet geleverde bestellingen te annuleren en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang dergelijke waarborgen niet geleverd zijn.

 

3. Prijzen en betaling

3.1. Neopost levert aan de Klant de Producten en Diensten bepaald in de artikelen 15, 17, 20 en 22 aan de prijzen vermeld in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot een welkdanige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. De prijzen en tarieven van toepassing op de dienstverlening kunnen op ieder ogenblik herzien worden door Neopost met een minimale opzeggingsperiode van een maand. Elke aanvaarding van een bestelling of elke overeenkomst gesloten door een handelsvertegenwoordiger van Neopost, is slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de directie van Neopost. De Klant wordt verondersteld in te stemmen met de inhoud van deze opdrachtvestiging.

3.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen. De opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien dit door Neopost schriftelijk en uitdrukkelijk is aangegeven. De prijs voor de verhuur van de Producten moet periodiek worden voldaan zoals omschreven in de offerte en in de opdrachtbevestiging. De prijs voor de verkoop van de Producten moet worden voldaan in overeenstemming met de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging of bij gebreke daaraan, contant. Eventuele installatie- of montagekosten en andere kosten worden bijkomend gefactureerd. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging zal de prijs voor de verhuur van de Producten vooraf worden gefactureerd op tweemaandelijkse basis. De prijs voor de levering van diensten in het kader van een verkoop wordt telkens vooraf gefactureerd en bij gebrek aan akkoord over de facturatie van de dienst in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging, wordt de prijs voor deze dienst gefactureerd op halfjaarlijksebasis.

3.3. Iedere niet-betaling van een factuur op de vervaldag ervan brengt zonder voorafgaande ingebrekestelling, een opeisbare interest van 12% per jaar met zich mee en de betaling van een schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van €150. Dit schadebeding blijft verschuldigd, zelfs indien het hoofdbedrag van de factuur laattijdig betaald werd. In geval van niet-betaling, behoudt Neopost zich het recht voor haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

3.4. Bij gebreke hieraan gaat de Klant akkoord met de automatische inhouding door Neopost van alle bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van huur. Indien de Klant de automatische incasso weigert, wordt het termijnbedrag met 3% verhoogd en de betaalvoorwaarden moeten in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging vermeld staan (zonder specifieke melding van betalingsvoorwaarden is betaling bij ontvangst van de factuur van toepassing).

3.5. De tarieven zijn bij elke facturatie herzienbaar volgens de formule:

P1 = P0 x [t + (1-t x S1/S0)] waarbij:

P1 = bedrag op facturatiedag;

P0 = bedrag op datum van het voorstel van de overeenkomst;

S1 = laatste Agoria-index salarislasten, bekend op factuurdatum;

S0 = laatste Agoria-index salarislasten,  gekend op datum van het voorstel van de overeenkomst.

T = 0.6 in het kader van een verhuur en:

0.2 in het kader van een dienstencontract verbonden met een verkoop

 

4. Levering

4.1. Neopost zal alles in werking stellen om de Producten te leveren.

4.2. Neopost levert de Producten op het leveradres van de Klant in overeenstemming met het transportschema van Neopost. De levering vindt plaats op werkdagen tijdens de kantooruren van de Klant.

4.3. Neopost zal in de mate van het mogelijke rekening houden met de levertermijnen maar kan in geen geval hiertoe gehouden worden. De levertermijnen mogen niet als vaste termijnen worden beschouwd. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Neopost in overleg treden met de Klant teneinde de opgelopen vertraging te beperken. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst of van de bestelling. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding uit hoofde van deze vertraging.

4.4. Neopost is gerechtigd de overeenkomst in meerdere deelleveringen uit te voeren. In het kader van een verhuur blijven de Producten de eigendom van Neopost die zich het recht voorbehoudt op de Producten een etiket of klever aan te brengen met vermelding van hun eigendom. Verhuurde producten mogen niet in beslag genomen worden in handen van de Klant, door iemand anders dan Neopost of haar vertegenwoordigers. In het kader van een Verkoop blijven de goederen de eigendom van Neopost zolang de factuur van deze Producten niet volledig betaald is.

4.5. Onder voorbehoud van akkoord van partijen worden de Producten geacht geleverd op het overeengekomen adres. De producten worden vervoerd op risico en gevaar van de Klant. Indien de Klant nalaat de Producten in ontvangst te nemen of de levering ervan te aanvaarden, worden ze op zijn risico en op zijn kosten opgeslagen en getransporteerd.

4.6. Indien de Klant de Producten weigert in ontvangst te nemen bij de levering, worden de Producten beschouwd als aanvaard wanneer de Klant binnen de acht dagen na het versturen van een aangetekende brief door Neopost, waarin hem wordt gemeld dat de Producten leveringsklaar zijn, deze niet in ontvangst neemt. Dit heeft eveneens tot gevolg dat het risico overgaat naar de Klant en het nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar wordt. Hetzelfde geldt wanneer de Klant verklaart af te zien van zijn bestelling zonder dat Neopost dat expliciet en schriftelijk heeft toegestaan. In elk van de voornoemde gevallen van annulering is de Klant Neopost onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een bedrag ten belope van veertig percent van de waarde van de bestelde Producten en diensten verschuldigd als forfaitaire schadevergoeding.

4.7. De partijen erkennen dat de Producten in een perfecte staat worden afgeleverd. Elke schade ontdekt en niet doorgegeven bij de levering zal worden betaald door de Klant. In het kader van verhuur zal na afloop van huidige overeenkomst de Klant de Producten aan Neopost terugbezorgen in dezelfde perfecte staat als bij ontvangst. Indien de producten beschadigd zijn door abnormaal gebruik, zal de Klant Neopost hiervoor vergoeden.

 

5. Verplichtingen van de Klant

5.1. Klant zal toelaten dat door daartoe door Neopost  aange­we­zen perso­neel de Producten en desgevallend de stand van het register van de machines tijdens de  kan­toor­uren wordt geïnspecteerd zo vaak Neopost dat raad­zaam mocht oor­delen.

5.2. De Klant zal erop toezien dat de Producten of gedeelten daar­van niet door anderen dan de daartoe vanwege Neopost aangestelden wordt schoongemaakt, nage­zien of hersteld. De Klant zal zich geen toe­gang tot het inwendige van de Producten verschaffen. De Klant is gehouden bij iede­re storing of afwijking van de Producten deze onmiddel­lijk buiten gebruik te stel­len en Neopost hiervan onver­wijld schriftelijk in kennis te stellen.

5.3. De Klant zal Neopost steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van deze overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de Producten,  programma’s en van de door Neopost te verschafte diensten. Indien voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, of niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Neopost staan of indien de Klant op een andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Neopost het recht de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.4. De Klant zal toegang verlenen voor de nodige tussenkomsten van medewerkers van Neopost aan de Producten. Bovendien zal de Klant alle faciliteiten gratis ter beschikking stellen van de medewerkers die deze rederlijkerwijze zullen gevraagd hebben, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten. De Klant zal Neopost verdedigen en vrijwaren voor alle aanspraken van derden, medewerkers van Neopost daaronder begrepen, tot vergoeding van schade geleden tijdens de tussenkomst in de lokalen van de Klant.

5.5. De Klant zal regelmatig verbinding maken met de Neopost on-line service server en/of postserver om de overeengekomen diensten mogelijk te maken.

5.6. Klant dient, minimaal 3 maanden voor het einde van de facturatieperiode, een (meerjarige) aankoopreferentie (“PO”) door te geven aan Neopost ten behoeve van de facturatie.

5.7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Producten en eventuele software. De Klant is tevens verantwoordelijk voor het goede gebruik van de Producten en eventuele software, het maken van back-ups, het nemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen en het up-to-date houden van haar kennis van de Producten en eventuele software.

5.8. Ingeval van verhuur, indien de Klant niet de eigenaar is van het gebouw waarin de Producten moeten geïnstalleerd worden, zal hij de verhuurder van het gebouw op de hoogte stellen van het feit dat de Producten de eigendom zijn van Neopost en niet door de verhuurder in beslag genomen kunnen worden. De Klant zal Neopost schadeloos stellen voor alle eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebrek van een dergelijke kennisgeving. De Klant zal een kopie van deze kennisgeving bezorgen aan Neopost binnen de 8 dagen na de ondertekening van deze overeenkomst.

5.9. Indien de Klant overweegt de Producten te verplaatsen naar een andere plaats dan deze aangegeven in offerte, zal de Klant Neopost hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. De klant zal desgevallend een kennisgeving sturen aan de eigenaar van het gebouw.

Indien de Producten binnen België of het Groot Hertogdom Luxemburg worden verplaatst, blijft deze overeenkomst van kracht.

Neopost zal op verzoek van de Klant deze laatste adviseren en/of bijstaan bij het demonteren, verpakken en herinstalleren van de te verplaatsen Producten. Voor deze service zal de Klant door Neopost afzonderlijk worden gefactureerd.

De Klant zal echter zorg dragen voor de noodzakelijke arbeidskrachten en materialen voor het demonteren, verpakken, verplaatsen en herinstalleren van de Producten.

Ongeacht het voorgaande is Neopost in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook die tijdens deze werkzaamheden zou kunnen ontstaan.

5.10. De Klant verbindt zich ertoe alle instructies van Neopost en/of van de fabrikant na te leven betreffende het onderhoud, het gebruik en de installatie van de Producten.

6. Risico

6.1. Alle risico's van verlies en beschadiging van de Producten zullen overgaan op de Klant op het ogenblik van de levering. De klant zal alle nuttige verzekeringen afsluiten teneinde deze risico’s te dekken en zal de overeenstemmende verzekeringsattesten op eenvoudig verzoek aan Neopost bezorgen.

6.2. Neopost kan na een update en/of nieuwe release van de informaticaomgeving van de klant, de goede werking tussen de Producten en de informaticaomgeving van de Klant niet garanderen. Neopost zal in voorkomend geval de Klant adviseren over nieuwe hardware en/of software.

Indien de verhuurde producten vernietigd worden door overmacht of door een oorzaak die niet toe te schrijven is aan Neopost, zal de Klant gehouden zijn tot vergoeding van Neopost van de vervangwaarde van de Producten. Onderhavige overeenkomst neemt dan ook automatisch een einde bij het tenietgaan van de Producten.

7. Waarborg/Ecolabel

7.1. Bij gebrek aan andersluidende bepalingen in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging genieten de verkochte Producten van een fabrieksgarantie gedurende 6 maanden. Uit hoofde van deze garantie zal Neopost naar keuze de herstellingen of vervangingen uitvoeren van de gebrekkige Producten, deels of geheel. De garantie dekt niet het onderhoud van de Producten. Ieder onderhoud noodzakelijk tijdens de garantieperiode is ten laste van de Klant.

7.2. Om de impact op het milieu te reduceren, kan het gebeuren dat Neopost producten, die beschikken over het ECO-label, geherfabriceerde elementen of onderdelen bevatten. Deze onderdelen hebben alle nodige kwaliteitscontroles ondergaan om te verzekeren dat de werking ervan identiek is als aan nieuwe onderdelen.

 

 

8. Duur, beëindiging van de overeenkomst en overdracht

8.1. Het huidig overeenkomst gaat in voege de dag van installatie die plaats vindt binnen de 7 dagen na leveringsdatum tenzij een specifiek akkoord tussen beide partijen anders bepaalt. De overeenkomsten voor verhuur en levering van de diensten worden gesloten voor een duurtijd van 5 jaar of voor de duurtijd vermeld in de offerte en in de opdrachtbevestiging. De overeenkomst wordt stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd. Bij elke verlenging behoudt Neopost zich het recht voor de Producten op kosten van de Klant te herzien.

8.2. De Klant en Neopost kunnen deze overeenkomst schriftelijk beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voor het einde van de overeenkomst. In het kader van huurovereenkomsten blijft de Klant gehouden tot het saldo verschuldigd tot de datum van niet-vernieuwing.

8.3. Elk der partijen kan deze overeenkomst eveneens beëindigen zonder tussenkomst van de rechtbank, door kennisgeving bij aangetekend schrijven, indien:

- één der partijen in gebreke blijft één van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te leven en indien hieraan niet verholpen wordt binnen de 20 kalenderdagen vanaf de schriftelijke ingebrekestelling van de andere partij;

- in geval van faillissement, concordaat, staking van betaling, vereffening of een gelijkaardige situatie van één van de partijen;

- indien de Klant deze overeenkomst zou overdragen met inbegrip in geval van wijziging van controle van de Klant of in geval van overdracht of onderverhuring van de Producten zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Neopost.

8.4. De mogelijkheid van voortijdige beëindiging van deze overeenkomst door de Klant is alleen mogelijk, indien de Klant aan Neopost een schadevergoeding hiervoor betaalt. Deze schadevergoeding zal ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de resterende termijnen. Neopost is te allen tijde gerechtigd om onder opgave van reden met een opzegtermijn van drie kalendermaanden deze overeenkomst te beëindigen. Neopost zal dit enkel doen na overleg met de Klant.

8.5. Indien tussen partijen meerdere overeenkomsten zijn gesloten, zal de beëindiging van één der overeenkomsten niet leiden tot beëindiging van één der andere overeenkomsten.

8.6. Indien de Klant op het ogenblik van de ontbinding  van de overeenkomst als bedoeld in voorgaande bepalingen reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft genoten, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet geannuleerd kunnen worden, tenzij de Klant bewijst dat Neopost ten aanzien van die prestaties in gebreke blijft. Bedragen die Neopost vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht blijven onverminderd verschuldigd en worden op het ogenblik van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

8.7. De Klant zal onmiddellijk na het einde van de overeenkomst de gehuurde Producten terugsturen in de staat waarin hij deze ontvangen heeft rekening houden met normaal slijtage. De kosten voor terugname zijn ten laste van de klant.

8.8. Indien de Klant één of meerdere verschuldigde bedragen niet betaalt op de vervaldag ervan, is Neopost gerechtigd om de overeenkomst op te schorten.

 

9. Aansprakelijkheid van Neopost en vergoeding

9.1. De totale aansprakelijkheid van Neopost in geval van niet-naleving van huidige overeenkomst wegens beweegredenen die uitsluitend aan haar toe te schrijven zijn is beperkt tot de vergoeding van rechtstreekse schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs per contractsjaar voor de levering van de Producten (excl. BTW). Onverminderd andersluidende bepaling van huidige overeenkomst zal in geen geval de aansprakelijkheid van Neopost uit hoofde van huidige overeenkomst meer kunnen bedragen dan € 100.000 (honderdduizend Euro). Partijen komen overeen dat onder directe schade uitsluitend wordt verstaan:

            a.         de redelijke kosten die de Klant moet maken om de prestaties van Neopost aan de bepalingen van de overeenkomst te laten beantwoorden; deze  schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op initiatief van de Klant wordt ontbonden.

            b.         de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op rechtstreekse schade in de zin van deze voorwaarden;

            c.         de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van rechtstreekse schade in de zin van deze voorwaarden.

9.2. De aansprakelijkheid van Neopost ingeval van overlijden, lichamelijke letsels of materiële schade veroorzaakt door een gebrek van de producten is beperkt tot het globale bedrag van € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

9.3. De Aansprakelijkheid van Neopost is uitgesloten voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, personeelskosten, schade als gevolg van aanspraken van de Klanten van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Neopost voorgeschreven bestanddelen, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan Neopost voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1 en 8.2, uit welken hoofde dan ook. Alle door Neopost genoemde termijnen, waaronder begrepen responsetijden, zijn indicatief en kunnen niet leiden tot enig recht op schadevergoeding. Uiteraard zal Neopost haar best doen deze termijnen na te leven.

9.4. De in voorgaand artikel 8 genoemde beperkingen vervallen indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Neopost.

9.5. De aansprakelijkheid van Neopost ingeval van niet-naleving van huidige overeenkomst wegens tekortkomingen die haar rechtstreeks en exclusief zijn toe te schrijven ontstaat slechts indien de Klant Neopost onmiddellijk en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming wordt gesteld, en Neopost ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de naleving van haar verplichtingen. Om geldig te zijn dient de ingebrekestelling een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Neopost in staat is adequaat te reageren.

9.6. Iedere vordering tegen Neopost vervalt door het loutere verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.7. De bepalingen van dit artikel gelden ook ten gunste van alle derden op wie Neopost een beroep doet voor de uitvoering van huidige overeenkomst.

 

10. Overdracht van de verhuurovereenkomsten.

10.1. Ingeval van verhuur staat het Neopost vrij huidige overeenkomst over te dragen aan derden, onder meer aan kredietinstellingen. De Klant geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming en verbindt zich ertoe ieder document te verstrekken vereist in het kader van deze overdracht.

10.2. Huidige overeenkomst mag niet aan een andere Klant worden overgedragen zonder voorafgaand akkoord van de drie partijen; met name ‘de oorspronkelijke Klant”, de ‘nieuwe Klant’ en Neopost.

 

11. Overmacht

11.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor niet, niet tijdig of onvolledig nakomen van deze overeenkomst, indien dit wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan epidemieën, ongunstige weersomstandigheden, aardbevingen, stakingen en lockouts, oorlog, al dan niet verklaard, burgeroorlog, embargo, oproer, rebellie, beschikkingen van de overheid, energietekorten, interferenties, blokkades, vertragingen van het computernetwerk en meer in het algemeen iedere oorzaak die buiten de redelijke controle valt van een van de partijen.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de Producten of hun bestanddelen, documentatie, software en databases berusten uitsluitend bij Neopost, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Klant verkrijgt beperkte rechten die bij deze overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk worden toegekend voor gebruik van de Producten in haar eigen organisatie tegen volledige betaling van de in de offerte en in de. opdrachtbevestiging genoemde bedragen. Dit specifiek aan de Klant toegekende gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. De algemene voorwaarden van toeleveranciers van Neopost zijn naast deze voorwaarden tevens van toepassing.

12.2. Neopost vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van derden gebaseerd op de bewering dat door Neopost en/of door een aan haar gerelateerde vennootschappen ontwikkelde Producten, documentatie, software of databases een inbreuk plegen op een in België beschermd recht van intellectuele of industriële eigendom, op voorwaarde dat de Klant Neopost onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele dadingen, en aan Neopost of aan een aan haar gerelateerde vennootschappen toelaat in de rechten van de Klant te treden. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Neopost verlenen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt evenwel indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de Klant aan Neopost ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Klant in de Producten, documentatie, software of databases heeft doen aanbrengen (iii) gebruik van Producten, documentatie, software of databases in verband met andere Producten die niet door Neopost geleverd werden. Indien onherroepelijk vaststaat dat de door Neopost en/of door een aan haar gerelateerde vennootschap ontwikkelde Producten, documentatie, software of databases inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien Neopost oordeelt dat het waarschijnlijk is dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal Neopost zo mogelijk zorg dragen dat de Klant het ter beschikking gestelde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten, documentatie, software of databases ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de Klant.

12.3. Indien de financiële voorwaarden vereist om de Klant toe te laten de Producten verder te gebruiken onredelijk zijn voor  Neopost, kan deze laatste, naar eigen goeddunken, de Producten terugnemen en zo mogelijk vervangen door vergelijkbare producten. Neopost is gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen op het ogenblik dat Neopost geen vervangend product ter beschikking kan stellen. Iedere andere aansprakelijkheid of verplichting van Neopost inzake intellectuele of industriële eigendomsrechten is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.4. De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de verhuur of de verkoop van de Producten door Neopost. De Klant zal Neopost vrijwaren en vergoeden voor iedere vordering gegrond op de bewering dat het ter beschikking stellen, gebruiken, installeren of integreren van het betreffende Product een inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

13. Vertrouwelijke informatie

13.1. De partijen verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst van elkaar verkrijgen, te verspreiden.

Worden in elk geval als vertrouwelijke informatie beschouwd: commerciële geheimen, technische en financiële inlichtingen, modellen, systemen, tekeningen, projecten, de Klantendatabases, gegevens over de producten en hun conceptie, gegevens over de handel van partijen of hun werknemers.

De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die publiek beschikbaar is of wordt, die op rechtmatige wijze verkregen is van derden, of die op totaal van de wederpartij onafhankelijke manier zelf is ontwikkeld of ontdekt.

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Voor elk geschil voorvloeiend uit huidige overeenkomst zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. Enkel de Belgische wet is van toepassing.

 

15. Service: algemene bepalingen

15.1. Indien niet anders overeengekomen in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging is de Klant verantwoordelijk voor de inrichting van de technische ruimten, telecommunicatievoorzieningen en bijbehorend onderhoud, die nodig zijn voor de goede werking van de Producten.

15.2. De Klant is ieder jaar aan Neopost een bedrag verschuldigd vermeld in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging en dat de dienstverlening dekt voor de overige producten. De overeengekomen service wordt eveneens vermeld in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging.

15.3. De door Neopost verstrekte onderhoudsservice omvat:

- de herstelling of vervanging of de ter beschikking stelling van het geheel of een deel van de Producten in geval van defect;

- indien Neopost het nuttig oordeelt, een preventief onderhoud van de hele uitrusting of van een deel ervan, teneinde ieder twijfelachtig bestanddeel te inspecteren, af te stellen of te vervangen, volgens een door Neopost vastgelegd onderhoudsprogramma;

- de terbeschikkingstelling en de installatie van alle technische verbeteringen of wijzigingen die door Neopost nuttig geacht worden voor dit type Product.

- behoudens andersluidende vermelding in de offerte en in de overeenstemmende opdrachtbevestiging zal de onderhoudsdienst die Neopost aan de Klant levert, worden uitgevoerd tijdens de werkdagen en kantooruren (van 8.30u tot 17u van maandag tot vrijdag).

- de vervangstukken zijn ofwel in nieuwe staat ofwel in een staat die gelijkwaardig is aan nieuwe stukken. De vervangen stukken zullen eigendom worden/blijven van Neopost.

- de Klant verbindt zich ertoe de normen te respecteren, die door Neopost werden uitgevaardigd betreffende installatie en het gebruik van de Producten die hem ter beschikking wordt gesteld/verkocht. De Klant is alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de controle van de Producten.

- de Producten dienen overeen te stemmen met de Neopost normen.  Deze normen worden op eenvoudige aanvraag aan de Klant meegedeeld.

15.4 Onderdelen en handenarbeid noodzakelijk voor de inspectie of de herstelling van storingen die voortvloeien uit het onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Producten of het niet in acht nemen van bediening- of onderhoudsvoorschriften, overmatige vervuiling of door aanwezigheid van buitenaf in de Producten van materiaal, vloeistoffen of gassen, gebruik van onderdelen of verbruiksmateriaal dat niet door Neopost geleverd werd, gebruik dat niet overeenstemt met de bestemming van de Producten of oorzaken van buitenaf, zoals interferenties, variaties of onderbrekingen in de communicatie- of elektrische netwerken, daden van vandalisme, waterschade, brandschade,  schade ontstaan door  het gebruik of de aansluiting van de Producten of derde materiaal niet uitdrukkelijk toegelaten door Neopost, vallen niet onder de  serviceverplichtingen van Neopost en zullen afzonderlijk gefactureerd worden tegen de geldende tarieven.

15.5 Volgende prestaties vallen eveneens buiten de service van deze overeenkomst:

- tussenkomsten die veroorzaakt werden door een ongeschikte omgeving of een omgeving die niet beantwoordt aan de specificaties van Neopost of de specificaties van de fabrikant;

- tussenkomsten die veroorzaakt werden door een onachtzaamheid of een fout van de Klant of zijn personeel, met inbegrip van een tekortkoming in de opleiding van de operator;

- tussenkomsten die veroorzaakt zijn door het gebruik van materialen, bestanddelen, verbruiksmateriaal, onderdelen enz. die niet zijn toegelaten door Neopost;

- werkzaamheden die voortvloeien uit externe oorzaken zoals, (maar niet beperkt tot) brand, waterschade, storingen in de communicatielijnen, spanningsvoorziening en aarding;

- tussenkomsten die noodzakelijk zijn ingevolge wijzigingen aan de Producten uitgevoerd door  andere personen dan de technici of vertegenwoordigers van Neopost;

- alle aanpassingen aan Producten die noodzakelijk zijn ingevolge de wijziging van de van toepassing zijnde reglementering (bv. van BPOST) zoals clichéwijzigingen, technische aanpassingen aan de Producten, enz.;

- alle aanpassingen aan de Producten die noodzakelijk zijn ingevolge een verhuis of adresaanpassing van de Klant.

- buitendienststelling en/of terugname van de Producten.

De onderhoudsdienst omvat in geen geval het leveren, vervangen of aanbrengen van verbruiksmaterialen, printkoppen en inktlinten, het uitwendig reinigen van de Producten alsmede het leveren van de voor dit doel noodzakelijke materialen, plaatsings- en aansluitingswerkzaamheden.

Indien Neopost toch zou tussenkomen in één van de gevallen opgesomd hierboven, zullen deze prestaties bijkomend worden gefactureerd.

 

Ingeval van aansluiting van de Producten op een telecommunicatienet, zal de verantwoordelijkheid van Neopost stoppen bij het aansluitingspunt van de Producten. De werking van de Producten met dit netwerk blijft onder voorbehoud van de werking van het netwerk, van de overeenstemming ervan met de toepasselijke normen en met de naleving van de aanbevelingen voor de aansluiting door Neopost.

15.6 De inktcartridges in de frankeermachine zijn geselecteerd om de frankering mogelijk te maken door de Neopostmachines in overeenstemming met de criteria voor postfrankering.

Deze cartridges

a)           mogen niet nagevuld worden

a)           mogen niet gewijzigd worden, inclusief wijzigingen om navullen mogelijk te maken

b)           moeten worden aangekocht bij Neopost of bij andere toegelaten verkopers

Ieder gebruik van een niet-conforme cartridge gebeurt op risico en gevaar van de Klant. De niet-naleving van voormelde voorwaarden kan het Product beschadigen en de prestaties en functies ervan beïnvloeden. Desgevallend worden de kosten voor onderhoud, inspectie, en herstelling of vervanging te wijten aan het gebruik van een niet conforme cartridge afzonderlijk gefactureerd. In geval van niet-naleving van deze voorwaarden is de Klant volledig aansprakelijk en zal hij Neopost en iedere derde vrijwaren voor iedere klacht of schadeloosstelling die hieruit kan voortvloeien.

15.7. Ingeval van anomalie in een of meerdere Producten zal de Klant Neopost hiervan op de hoogte brengen door zo mogelijk een gedetailleerde beschrijving te geven van de vastgestelde anomalie. De Klant zal Neopost toelaten onverwijld toegang te hebben tot de Producten en zal deze laatste ter beschikking stellen.

15.8. De onderhouds- en maintenancewerken worden uitgevoerd op de door Neopost vastgelegde dagen en uren. De Klant erkent dat Neopost gehouden is om de redelijke inspanningen te leveren teneinde de nodige middelen in het werk te stellen voor het onderhoud en maintenance van de producten.

15.9. Telefonische hulp om een storing op te lossen mag niet worden geweigerd door de Klant.

15.10. Om een storing op te lossen mag een verzoek tot verbinden met de on-line service server niet geweigerd worden door de Klant.

15.11. Van een storing in de zin van huidige overeenkomst is slechts sprake indien de Producten afwijken van de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

 

16. Frankeermachines

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de frankeermachines.

16.1 De aanvraag en het mutatieformulier van BPOST voor de frankeermachines maken nadrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

16.2. In afwijking op artikel 4.1 van deze FMS-voorwaarden geldt dat de ter beschikking stelling van de Producten zodra moge­lijk zal geschieden, nadat  BPOST deze overeenkomst zal hebben goedge­keurd en aan de Klant een gebruikslicentie zal hebben toegekend voor de frankeermachines.

 

17. Service bij frankeermachines

17.1. In geval van verlenging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 8.1 zal de service vanaf de datum van verlenging bestaan uit het gebruik van BPOST IT-infrastructuur en de daarbij behorende informatiedragers en faciliteiten die door Neopost en/of derden aangeboden worden voor het bijladen van frankeertegoeden, de verplichting om zich in te spannen om storingen binnen een redelijke termijn te herstellen en indien door BPOST voorgeschreven: een verplichte inspectie op vaste tijdstippen. De afgesproken vergoeding voor deze service zal gelijk zijn aan deze van het jaar daarvoor, eventueel vermeerderd met jaarlijkse verhoging.

17.2. De meerprijs van frankeringen boven het volume genoemd in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging gebeurt achteraf op jaarbasis. Indien blijkt dat het aantal frankeringen boven het volume genoemd in de offerte en in de overeenstemmende  opdrachtbevestiging een structureel patroon vertoont, kan in overleg met de Klant een aangepast servicecontract worden afgesloten. Het servicecontract wordt stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd of eindigt automatisch na afloop van het maximaal afgesproken frankeringen (per jaar) vermenigvuldigd met het aantal afgesproken jaren, zoals blijkt uit de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging.

 

18. BPOST

Voorwaarden en verplichtingen voortvloeiend uit de reglementering van BPOST:

- Alle interventies aan de frankeermachine zijn uitsluitend uit te voeren door een erkende firma volgens de reglementering van BPOST.

- BPOST behoudt zich het recht voor de reglementering in voege, betreffende eigenschappen en het gebruik van de frankeermachines, te wijzigen. De onkosten veroorzaakt door een dergelijke wijziging zijn niet gedekt door deze overeenkomst.

- Ingeval de machine afgestaan wordt, moet zij buitendienstgesteld worden.  Niemand mag ze verder gebruiken noch opnieuw gebruiken zonder toestemming van BPOST.

- De erkende firma, die de frankeermachine mag leveren, moet eveneens gelast worden met elke uitbreiding of wijziging van deze machine.

- Mocht BPOST vaststellen dat de onderhoudsverplichtingen voorzien in de overeenkomst met de Klant, niet worden nageleefd, kan zij, in het kader van de verplichtingen erin vermeld, de nodige werken door de erkende firma doen uitvoeren.

- Het openmaken van de tellers of het ontzegelen van de machine, moet gebeuren in aanwezigheid van een gevolmachtigde afgevaardigde van BPOST.

- Alle tussenkomsten van de erkende firma in het kader van deze overeenkomst met de Klant zullen het voorwerp uitmaken van een werkdocument afgegeven aan de Klant. Dit document moet te allen tijde aan de gevolmachtigde afgevaardigde van BPOST kunnen worden voorgelegd.

- Op elk ogenblik kan BPOST, naar eigen goeddunken, het blokkeren van de frankeermachine eisen en eventueel ook het buitendienststellen.  In dit geval zijn de onkosten veroorzaakt door deze tussenkomst, evenals de eventuele wederindienststelling, niet in deze overeenkomst begrepen.

- Het personeel aangewezen door de erkende firma voor het uitvoeren van de overeenkomst met de Klant moet, in het kader van zijn functie, een officieel toegangsbewijs bezitten, ondertekend door de directie van BPOST. Dit toegangsbewijs moet indien gevraagd voorgelegd worden, zowel aan de Klant als aan de gevolmachtigde afgevaardigde van BPOST.

- De erkende firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de door de gebruiker bij BPOST verloren of te recupereren bedragen, om welke reden ook.

 

19. Overige Producten

Navolgende bepalingen zijn van toepassing indien Neopost aan de Klant Producten ter beschikking stelt/verkoopt, zoals couverteermachines, adresseersystemen, sluiters, labelmachines en openers, met uitzondering van frankeermachines en software.

 

20. Service bij overige Producten

20.1. De Klant is naast de voor de verhuur/verkoop van de Producten overeengekomen prijs tevens ieder jaar aan Neopost een bedrag vermeld in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging verschuldigd­ voor de service voor de overige Producten. De overeengekomen service staat vermeld in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging.

20.2 Indien in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging gesproken wordt over een preventief serviceprogramma, dan wordt daaronder verstaan het reinigen, inspecteren, smeren, juist afstellen en op goede werking controleren van de Producten. In het geval dat de Klant een All-in serviceprogramma heeft afgesloten, dan zijn de preventieve servicebeurten inclusief voorrijden, arbeidsloon en onderdelen. In het geval dat de Klant een preventieve serviceovereenkomst heeft afgesloten, dan zijn de preventieve servicebeurten inclusief voorrijden en arbeidsloon, maar exclusief onderdelen.

20.3 De meerprijs van machinecycli (in het geval van couverteringen, adresseringen en openingen) boven het volume genoemd in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging gebeurt achteraf op jaarbasis. Indien blijkt dat het aantal couverteringen, adresseringen en openingen boven het volume genoemd in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging een structureel patroon vertoont, kan in overleg met de Klant een aangepaste FMS overeenkomst worden afgesloten.

20.4 Het servicecontract wordt stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd of eindigt automatisch na afloop van het maximaal afgesproken aantal cyclus (per jaar) vermenigvuldigd met het aantal afgesproken jaren, zoals blijkt uit de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging.

 

21. Opleidingen, cursussen en workshops

21.1 Indien de dienstverlening van Neopost bestaat uit het verzorgen van opleidingen cursussen of workshops, kan Neopost steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling vorderen. De gevolgen van een annulering van deelname aan deze opleidingen, cursussen of workshops zullen worden beheerst door de bij Neopost gebruikelijke regels.

21.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Neopost aanleiding geeft, behoudt Neopost zich het recht voor de opleidingen, cursussen of workshops te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of workshops, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 

22. Service bij software

22.1 In de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging staat vermeld welke service de Klant krijgt op de software. Indien in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging geen service is afgesproken kan de Klant alleen op verzoek en tegen betaling van de dan geldende tarieven nieuwe releases of updates ontvangen.

22.2 Enkel Neopost kan, naar eigen goeddunken, beslissen wanneer een update of nieuwe release aan de Klant ter beschikking zal worden gesteld. Neopost zal de Klant op de hoogte stellen van de beschikbaarheid van een nieuwe release.

22.3 Indien de Klant in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging een supportcontract heeft afgesloten kan zij Neopost per e-mail en/of telefoon bereiken voor supportvragen tijdens de voor Neopost geldende kantooruren en niet tijdens wettelijke feestdagen. Support zal alleen gegeven worden over de laatste release van de software.

22.4 Tenzij anders overeengekomen in de offerte en de overeenstemmende opdrachtbevestiging, zijn in de onderhoudsprijs in ieder geval niet inbegrepen:

a)    support wegens problemen veroorzaakt door niet door Neopost geïnstalleerde software;

b)    Neopost software configuraties;

c)    support voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel van storingen door andere personen dan vertegenwoordigers van Neopost, of veroorzaakt door verkeerd gebruik van het Product door de Klant;

d)         reistijd en supporturen, indien Neopost werkzaamheden moet verrichten ter plaatse bij de Klant. Voor deze uren gelden de dan geldende tarieven van Neopost;

e)         supporturen en telefoonkosten, indien de geleverde support niet valt onder de contractueel afgesproken service (waaronder operator trainingen). Voor telefoonkosten en uren gelden de dan geldende tarieven van Neopost.

22.5. De software en, in voorkomend geval, de overeenstemmende documentatie, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Neopost of van zijn verhuurders van licenties.

De Klant mag de software noch geheel noch gedeeltelijk kopiëren, weergeven of wijzigen. Meer bepaald mag de Klant of iedere rechthebbende van de Klant een licentie niet (i) vertalen, deactiveren, ontbinden, demonteren, uit elkaar halen, wijzigen, weergeven, verhuren, uitlenen, verkopen, verdelen, opnieuw op de markt brengen, of in onderaanneming uitgeven. Hij mag ook niet geheel of gedeeltelijk erover beschikken, noch een afgeleid product maken van een deel of het geheel van het Product, noch de gewone operaties van het geheel of een deel van de software wijzigen (ii) resultaten, tests of referteanalyses in verband met de software publiceren (iii) de software onderbrengen of gebruiken zodanig dat een derde partij hiervan de functies kan gebruiken, met inbegrip door bemiddeling van een leverancier van diensten of door ieder ander middel; (iv) de software gebruiken voor iedere andere functie dan deze waarvoor de software werd geleverd door Neopost. In ieder geval is het gebruiksrecht van de software toegekend door huidige overeenkomst van toepassing op het gebruik van de software onder de vorm van een objectcode, waarbij ieder toegang tot de broncodes uitdrukkelijk uitgesloten is.

 

Voor meer informatie:

Neopost Finance BVBA/Neopost NV

 Ikaroslaan 37, 1930 ZAVENTEM

Telefoon: +32-2-709 53 30 –

 FAX: +32-2-709 53 33 of www.neopost.be

?


Mandje  

Geen producten

Verzending 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn excl. BTW

Mandje Afrekenen

Zoeken